Gers équipement: Huishoudelijke apparaten - Keuken- en tafel decoratie

» Wettelijke vermeldingen

U bevindt zich op de website van: www.gers-equipement.fr

De site van «GERS ÉQUIPEMENT» en alle bestanddelen daarvan zijn het eigendom van de Onderneming GERS ÉQUIPEMENT

Hoofdkantoor: Centre économique de MirandeAvenue de Larbonne – BP 732300 Mirande cedex – FrankrijkTel. +33 (0)5 62 64 25 25<:br>Emailadres: een email sturen contact@gers-equipement.fr

Vereenvoudigde aandelenvennootschap met één vennoot – Kapitaal: 300.000 €Geregistreerd bij het Handelsregister (Registre du commerce et des sociétés) in Auch onder nummer B 434 129 938

Web hosting-provider

Onderneming OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Tourcoing onder nummer 424 761 419 is de web hosting-provider van de site GERS ÉQUIPEMENT.

 

Verplichtingen die zijn aangegaan door de website

De inhoud van de site respecteert de geldende wetten en voornamelijk:

De wet betreffende de persvrijheid zodanig dat geen enkel document, beeld of geluid dat onterend, racistisch of revisionistisch is gepubliceerd zal worden.

Conform artikel 227-24 van de Code pénal (Wetboek van Strafrecht) met betrekking tot de bescherming van minderjarigen, zal geen enkel bericht gepubliceerd worden dat een gewelddadig, pornografisch karakter heeft dan wel dat de menselijke waardigheid schendt en het risico loopt gezien te worden door een minderjarige.

Geen enkele reproductie van een beschermd werk of een merk zal zonder toestemming van de auteur, zijn rechthebbenden of vergunninghouder gepubliceerd worden.

Conform de wet LCEN van 22 juni 2004 (Wet m.b.t. het vertrouwen in de digitale economie) heeft iedereen die op de site genoemd wordt of waarnaar verwezen het recht op weerwoord.

Het verzoek daartoe moet gericht worden aan de hoofdredacteur uiterlijk binnen drie maanden nadat het bericht waar het verzoek betrekking op heeft verschenen is. De plaatsing is kosteloos en zal binnen drie dagen na ontvangst van het verzoek plaatsvinden, maar de omvang van het bericht mag niet meer dan 200 regels bedragen.

Wet m.b.t. de informatica, bestanden, bijzondere rechten en de bescherming van persoonlijke gegevens op de site van GERS ÉQUIPEMENT.

De gebruikers van de site worden geacht de voorwaarden van de Wet m.b.t. de informatica, bestanden en bijzondere rechten te respecteren, overtreding is vatbaar voor strafrechtelijke sanctie. Ze moeten zich voornamelijk onthouden, indien ze toegang hebben tot persoonsinformatie, van het verzamelen, het anderszins gebruiken en in zijn algemeenheid zich onthouden van iedere handeling die schade kan berokkenen aan het privéleven danwel de reputatie van mensen.

Beperking van de verantwoordelijkheid

De Onderneming GERS ÉQUIPEMENT kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor directe en/of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de site door de klant en/of de informatie die hij bevat.

De site GERS ÉQUIPEMENT kan de gebruiker doorsturen naar andere internetsites d.m.v. hyperlinks. Deze links zijn geplaatst op de site van GERS ÉQUIPEMENT met toestemming van de vergunninghouders van de betreffende sites. In ieder geval kan de Onderneming GERS ÉQUIPEMENT niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van deze sites die geheel valt onder de verantwoordelijkheid van hun vergunninghouders.

Sommige gevaren zijn inherent aan het gebruik van Internet en de gebruiker wordt gewaarschuwd voor wat betreft de noodzaak om rekening te houden met mogelijke gevaren (beschadiging van de computer door een virus, een bug, traagheid etc….) alvorens de site van GERS ÉQUIPEMENT te raadplegen.

Recht tot inzage, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens

Gebruikers beschikken over een recht tot inzage, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens

die op hen betrekking hebben overeenkomstig de inhoud van de artikelen 39 en 40 van de wet van 6 januari 1978 en gewijzigd per wet van 6 augustus 2004. Om het recht uit te oefenen kunt u zich rechtstreeks wenden tot de Onderneming GERS ÉQUIPEMENT per email aan een email sturen of per brief gericht aan de Onderneming GERS ÉQUIPEMENT Centre économique de MirandeAvenue de Larbonne – BP 732300 Mirande cedex – Frankrijk onder vermelding van « Service Gestion des données personnelles » (Afdeling beheer persoonlijke gegevens)

Berichten die via Internet verstuurd worden kunnen onderschept worden. Vermeld geen gevoelige persoonlijke gegevens. Als u ons vertrouwelijke informatie wilt sturen adviseren wij u dat via briefpost te doen.

Intellectueel eigendom – auteursrecht – copyright

De inhoud van deze site valt onder de Franse en internationale wetgeving m.b.t. het auteursrecht en het intellectueel eigendom.

De Onderneming GERS ÉQUIPEMENT behoudt alle vermogensrechtelijke en morele rechten die verbonden zijn aan de documenten op deze site, onder voorbehoud van de rechten die toebehoren aan de auteurs van gepubliceerde werken op deze site. Evenals alle kopijrechten, elektronisch dan wel op papier, tevens op documenten die gedownload kunnen worden en op afbeeldingen en/of foto’s.

De bezoekers van de site GERS ÉQUIPEMENT onthouden zich van het verzamelen, het opvangen, het deformeren of het gebruik van informatie waar ze toegang toe hebben.

De Onderneming GERS ÉQUIPEMENT zal iedere poging tot misbruik van gegevens op de site gerechtelijk vervolgen.

Verklaring aan de CNIL (De nationale commissie voor de informatica en bijzondere rechten)

Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004 inzake de informatica, bestanden en bijzondere rechten, evenals het uitvoeringsbesluit van 17 juli 1978 en artikel 43 van de gewijzigde wet van 30 september 1986, is de site onderhavig geweest aan een verklaring bij de nationale commissie voor de informatica en bijzondere rechten (CNIL).

De persoonlijke gegevens die verzameld worden zijn bestemd om de gebruiker producten en diensten te leveren die door de site worden aangeboden en zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan genoemd in de wettelijke vermeldingen. Alle gevraagde antwoorden zijn dan ook strikt noodzakelijk voor de levering van het betreffende product of de betreffende dienst. Ingeval van een onvolledig antwoord of het ontbreken van een antwoord is het mogelijk dat de gebruiker het gevraagde product of de gevraagde dienst niet kan ontvangen. De elektronische berichten en persoonsgegevens die aan GERS ÉQUIPEMENT gestuurd worden worden gedurende maximaal 3 jaar bewaard.

Non-overdracht van het klantenbestand

De Onderneming GERS ÉQUIPEMENT is de enige ontvanger van de persoonlijke gegevens en zal niet overgaan tot het overdragen van zijn klantenbestand.

Contact

Neem contact met ons op voor nadere informatie een email sturen. Wij danken u voor uw belangstelling in onze site en wensen u een goede navigatie.

 

Onze assortimenten

Koken

Keukengerei

Tafeldecoratie

Bestek en keukenmessen

Opbergsystemen

Huishoudelijke artikelen

Adresgegevens

Centre économique de Mirande
Avenue de Larbonne – BP 7
32300 Mirande cedex – France

Perszone